Årsmöte lördagen den 16 mars 2013

Årsmöte för svenska Maseratiklubben. Mötet kommer att hållas lördagen den 16 mars kl. 14 i Autoropas visningslokal i Stockholm, adress Narvavägen 19. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Dagordning

 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet samt tjänstgöra som rösträknare
 • Fråga om mötet är rätt utlyst
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapporter
 • Revisionsberättelse
 • Fastställande av årsräkenskaperna
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Föredragning av verksamhetsplan och budget
 • Fastställande av årsavgift
 • Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Ändring av stadgar
 • Behandling av inkomna propositioner
 • Behandling av inkomna motioner
 • Övriga frågor